IT备忘录

搜索关键词:mtu

  • MTU值设置小会导致______?()

    MTU值设置小会导致______?()

    MTU值设置小会导致______?()单选题A.数据传输延时变大B.数据传输延时变小C.数据传输延时不变正确答案:A.数据传输延时变大...