IT备忘录

您现在的位置是:首页 > 电脑 > 网络知识

网络知识

全国DNS大全(常用的DNS服务器IP地址在线查询)

2022-08-02 13:58:54网络知识
很多人都在寻找:DNS大全,下面IT备忘录小编就将全国各大运营商常用的DNS地址和公共DNS地址分享给大家,供大家在线查询,请保留本页面地址,我们会不断更新最适合您的DNS地址。        公共D

很多人都在寻找:DNS大全,下面IT备忘录小编就将全国各大运营商常用的DNS地址和公共DNS地址分享给大家,供大家在线查询,请保留本页面地址,我们会不断更新最适合您的DNS地址。

全国DNS大全(常用的DNS服务器IP地址在线查询)

公共DNS服务器IP地址大全
名称 各省公共DNS服务器IP大全
114 DNS 114.114.114.114 114.114.115.115
阿里 AliDNS 223.5.5.5 223.6.6.6
2400:3200::1 2400:3200:baba::1
DoH/DoT地址: dns.alidns.com
百度 BaiduDNS 180.76.76.76 2400:da00::6666
DNSPod DNS+
(腾讯公共DNS)
119.29.29.29 2402:4e00::
DOT dot.pub
DOT(IP) 1.12.12.12
120.53.53.53
DOH https://doh.pub/dns-query
DOH(IP) https://1.12.12.12/dns-query
https://120.53.53.53/dns-query
DoH (国密) https://sm2.doh.pub/dns-query
360安全DNS 中国电信/铁通/移动: 101.226.4.6
218.30.118.6
中国联通DNS: 123.125.81.6
140.207.198.6
DOT:
dot.360.cn
DOH:
https://doh.360.cn
CNNIC SDNS 1.2.4.8 210.2.4.8
oneDNS 117.50.11.11 52.80.66.66
DNS 派
电信/移动/铁通
101.226.4.6 218.30.118.6
DNS 派 联通 123.125.81.6 140.207.198.6
Cloudflare DNS 1.1.1.1 1.0.0.1
Google DNS 8.8.8.8 8.8.4.4
IBM Quad9 9.9.9.9
DNS.SB 185.222.222.222 185.184.222.222
OpenDNS 208.67.222.222 208.67.220.220
V2EX DNS 199.91.73.222 178.79.131.110
全国各地电信DNS服务器IP地址大全
名称 各省电信DNS服务器IP大全
北京电信 DNS 219.141.136.10 219.141.140.10
天津电信 DNS 219.150.32.132 219.146.0.132
河北电信 DNS 222.222.222.222 222.222.202.202
219.150.32.132 219.146.0.132
山西电信 DNS 219.149.135.188 219.150.32.132
内蒙古电信 DNS 219.148.162.31 222.74.39.50
上海电信 DNS 202.96.209.133 116.228.111.118
202.96.209.5 180.168.255.118
山东电信 DNS 219.146.1.66 219.147.1.66
江苏电信 DNS 218.2.2.2 218.4.4.4
61.147.37.1 218.2.135.1
安徽电信 DNS 61.132.163.68 202.102.213.68
江西电信 DNS 202.101.224.69 202.101.226.68
浙江电信 DNS 202.101.172.35 61.153.177.196
61.153.81.75 60.191.244.5
福建电信 DNS 218.85.152.99 218.85.157.99
台湾电信 DNS 168.95.1.1 168.95.192.1
湖北电信 DNS 202.103.24.68 202.103.0.68
湖南电信 DNS 222.246.129.80 59.51.78.211
河南电信 DNS 222.88.88.88 222.85.85.85
广东电信 DNS 202.96.128.86 202.96.128.166
202.96.134.133 202.96.128.68
广西电信 DNS 202.103.225.68 202.103.224.68
海南电信 DNS 202.100.199.8 202.100.192.68
香港电信 DNS 205.252.144.126 218.102.62.71
澳门电信 DNS 202.175.3.8 202.175.3.3
重庆电信 DNS 61.128.192.68 61.128.128.68
四川电信 DNS 61.139.2.69 218.6.200.139
贵州电信 DNS 202.98.192.67 202.98.198.167
云南电信 DNS 222.172.200.68 61.166.150.123
西藏电信 DNS 202.98.224.68  
陕西电信 DNS 218.30.19.40 61.134.1.4
甘肃电信 DNS 202.100.64.68 61.178.0.93
宁夏电信 DNS 202.100.96.68 222.75.152.129
新疆电信 DNS 61.128.114.133 61.128.114.166
青海电信 DNS 202.100.128.68 202.100.138.68
黑龙江电信 DNS 219.147.198.230 219.147.198.242
吉林电信 DNS 219.149.194.55 219.146.0.13
辽宁电信 DNS 59.46.69.66 59.44.126.20
全国各地移动DNS服务器IP地址大全
名称 各省移动DNS服务器IP大全
北京移动 DNS 211.136.17.107 211.136.17.97
211.136.17.98  
天津移动 DNS 211.137.160.5 211.137.160.185
河北移动 DNS 211.143.60.56 211.138.13.66
山西移动 DNS 211.138.106.19 211.138.106.3
内蒙古移动 DNS 211.138.91.1 211.138.91.2
上海移动 DNS 211.136.112.50 211.136.150.66
山东移动 DNS 218.201.96.130 211.137.191.26
江苏移动 DNS 221.131.143.69 112.4.0.55
211.138.200.69  
安徽移动 DNS 211.138.180.2 211.138.180.3
江西移动 DNS 211.141.90.68  
浙江移动 DNS 221.130.252.200 211.140.188.188
福建移动 DNS 211.138.156.66 211.138.151.161
台湾移动 DNS    
湖北移动 DNS 211.137.64.163 211.137.58.20
湖南移动 DNS 211.142.210.100 211.142.210.98
河南移动 DNS 211.138.30.66 211.138.24.66
广东移动 DNS 120.196.165.7 211.136.192.6
广西移动 DNS 211.138.240.100 211.138.245.180
海南移动 DNS 211.138.164.6  
香港移动 DNS 203.142.100.21 203.142.100.18
澳门移动 DNS    
重庆移动 DNS 218.201.17.2  
四川移动 DNS 211.137.96.205 183.221.253.100
贵州移动 DNS 211.139.5.29 211.139.5.30
云南移动 DNS 211.139.29.150 211.139.29.170
西藏移动 DNS    
陕西移动 DNS 211.137.130.2 211.137.130.3
211.137.130.19  
甘肃移动 DNS 218.203.160.195  
宁夏移动 DNS 218.203.123.116 218.203.123.132
新疆移动 DNS 218.202.152.130 218.202.152.131
青海移动 DNS 211.138.75.123  
黑龙江移动 DNS 211.137.241.34  
吉林移动 DNS 211.141.16.99  
辽宁移动 DNS 211.137.32.178 211.140.197.58
全国各地联通DNS服务器IP地址大全
名称 各省联通DNS服务器IP大全
北京联通 DNS 123.123.123.123 123.123.123.124
202.106.0.20 202.106.195.68
天津联通 DNS 202.99.104.68 202.99.96.68
河北联通 DNS 202.99.160.68 202.99.166.4
山西联通 DNS 202.99.192.66 202.99.192.68
内蒙古联通 DNS 202.99.224.68 202.99.224.8
上海联通 DNS 210.22.70.3 210.22.84.3
山东联通 DNS 202.102.128.68 202.102.152.3
202.102.134.68 202.102.154.3
江苏联通 DNS 221.6.4.66 221.6.4.67
安徽联通 DNS 218.104.78.2 58.242.2.2
江西联通 DNS 220.248.192.12 220.248.192.13
浙江联通 DNS 221.12.1.227 221.12.33.227
福建联通 DNS 58.22.96.66 218.104.128.106
台湾联通 DNS    
湖北联通 DNS 218.104.111.114 218.104.111.122
218.106.127.114 218.106.127.122
湖南联通 DNS 58.20.127.170 58.20.127.238
河南联通 DNS    
广东联通 DNS 210.21.196.6 221.5.88.88
广西联通 DNS 221.7.128.68 221.7.136.68
海南联通 DNS 221.11.132.2  
香港联通 DNS    
澳门联通 DNS    
重庆联通 DNS 221.5.203.98 221.7.92.98
四川联通 DNS 119.6.6.6 124.161.87.155
贵州联通 DNS 221.13.28.234 221.13.30.242
云南联通 DNS 221.3.131.11 221.3.131.12
西藏联通 DNS    
陕西联通 DNS 221.11.1.67 221.11.1.68
甘肃联通 DNS    
宁夏联通 DNS 211.93.0.81  
新疆联通 DNS 221.7.1.20 221.7.1.21
青海联通 DNS 221.207.58.58 221.207.58.68
黑龙江联通 DNS 202.97.224.69 202.97.224.68
吉林联通 DNS 202.98.0.68 202.98.5.68
辽宁联通 DNS 202.96.69.38 202.96.64.68

温馨提示:

1、全国DNS地址在线查询方法,访问本页面按键盘快捷键:Ctrl +F 快捷键,搜索你所在的省份关键词+运营商,比如:四川移动,即可:快速定位查询

2、若查询无你归属地的DNS服务器IP地址,可以使用:114.114.114.114/8.8.8.8,这类公共DNS地址,也可以使用离你最近的同运营商DNS服务器地址,反正优先选择最近的DNS,这样上网会比较快一点。

3、若各省DNS地址有误、缺失,请联系QQ:88321898,反馈更新,为大家提供更准确的全国DNS地址贡献一份绵薄之力!

4、收集不易,请大家收藏本页面地址+转发,我们会一如既往的保持DNS地址节点更新……

相关内容标签

文章评论